ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2019-2020

 

                              Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                   intrunit in sedinta  ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.1880/22.01.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.1881/22.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Tinand cont de adresa nr.35748/13.12.2018 a Inspectoratului Scolar Judetean Suceava;

            În conformitate cu prevederile art.24 -art25 ale Ordinului MECTS nr.5777/2016 privind aprobarea metodologiei pentru fudamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversiatr pentru anul scolar 2017-2018;art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale.

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”, pct.1, precum şi art.45 alin. (1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                           HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba  reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2019-2020, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2  Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.316/2018.

Art.3  Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,             CANDREA MAXIM                                                            Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE                                                     

 

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.18

 

Anexa la HCL nr.18/30.01.2019

Nr.crt.

Denumirea unitatii de invatamant cu personalitate juridica

Denumirea unitatii de invatamant fara personalitate juridica(arondata)

1.

LICEUL TEORETIC « ION LUCA « VATRA DORNEI/LIC/RO/Str.Mihai Eminescu, nr.24,Tel/Fax 0230/371536,0230/371536, licvatra@yahoo.com 

 

2.

LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE DEAC”VATRA DORNEI/LIC/PROF,POS/RO/Str.Vasile Litu, nr.3, Tel/Fax 0230/371436, 0330-815290, scoalaforestiera2004@yahoo.com

 

3.

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VATRA DORNEI/PRI,GIM/RO/Str.Republicii, nr.53, Tel/Fax:0230-371956,0230-371956,scoalanr.1vd@yahoo.com

 

4.

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 VATRA DORNEI/ PRI,GIM/RO/Str.Unirii, nr.58, Tel/Fax:0230-371534, 0230-371534,scgen2vd@yahoo.com

 

5.

SCOALA GIMNAZIALA NR.4 VATRA DORNEI/ PRI,GIM/RO/Str.Mihai Eminescu, nr.50,Tel/Fax:0230-371304,0230-371304, scgen4vd@yahoo.com

 

6.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “CASUTA POVESTILOR”VATRA DORNEI/PRE,/RO/Str.Gladiolelor,nr.13,Tel/Fax:0230-373769,0230-373769,gpn4vd@yahoo.com

 

 

 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “LICURICII”/PRE/VATRA DORNEI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.8, VATRA DORNEI/PRE

7.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBA CA ZAPADA”VATRA DORNEI/PRE,/RO/Str.GEORGE COSBUC/Tel/Fax:0230-371505,0230-371505,gpp1vd@yahoo.com

 

 

 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “BAMBY”VATRA DORNEI/PRE/Vatra Dornei

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFITA ROSIE”VATRA DORNEI/PRE,/Vatra Dornei

8.

CLUBUL COPIILOR VATRA DORNEI, STR.DORNELOR, NR.4, TEL/FAX :0230-235027

 

9.

CLUBUL SCOLAR SPORTIV VATRA DORNEI, VATRA DORNEI, Str.Mihai Eminescu, nr.29, Tel/Fax:0230-375139, 0230-75138,

 

10.

SCOALA POSTLICEALA SANITARA “TARA DE SUS”VATRA DORNEI,/POS/STR.GEORGE COSBUC Nr.6TEL :0230-373736, 0230-373736,liceul_taradesus@yahoo.com,LIC,POS

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                          CANDREA MAXIM                                                                                                                                                                Contrasemneaza,

                                                                                                      Secretarul municipiului    

                                                                                                   Turcu Vasile