ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partida constituită pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2019

 

             Având în vedere expunerea de motive nr. 16589/21.06.2019  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 16590/21.06.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partida constituita din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei,  pe suprafaţa administrată de O.S Dorna Candrenilor, conform anexei nr.1 .

        Art.2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

           MATEICIUC ILIE                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

27.06.2019

Nr.180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Anexa nr.1 la HCL nr.180/27.06.2019

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Dorna Candrenilor

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val. calc conf preţului de referinţă lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie pe picior lei/mc

1.

O.S Dorna Candrenilor

6195

I

22B,22C; 23A,23B,23E

115

Acc-I

96,09

140

2.

O.S Dorna Candrenilor

6196

I

24A,27A,39A,40A,40B,41A,42A

278

Acc-I

111,19

150

3.

O.S Dorna Candrenilor

6197

I

84B,89B,90B,91A,91C,92B

148

Acc-I

112,94

146

TOTAL

 

541

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

           MATEICIUC ILIE                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE