ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

              intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.16595/21.05.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.16596/21.06.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 2, 16, precum şi art. 45 alin. (1) si art.115 alin.1 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 15.000 lei, ca premii pentru  familiile domiciliate în  municipiul Vatra Dornei, care au împlinit 50 ani de căsătorie.

            Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

            Art. 3 Primarul, prin  Compartimentul de stare civilă şi Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

           MATEICIUC ILIE                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

27.06.2019

Nr.182