R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2019

 

                          Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta  ordinara  din data de 27 iunie  2019

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.16598/21.06.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.16599/21.06.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii nr.2/2018  a bugetului de stat pentru anul 2018 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.2  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 conform influentelor prevazute in anexa nr.1 , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2019, conform influentelor prevazute in anexa nr.2 , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art. 3 Se aproba modificarea programului anual de investitii pentru anul 2019,  conform anexelor  nr.3 si 4, la prezenta hotarare.

        Art.4  Primarul municipiului prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

           MATEICIUC ILIE                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                          TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

27.06.2019

Nr.183