ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea vanzarii cotei de 200/637 in suprafata de 200 mp  aferenta Hotelului Maestro situat in Str.Republicii,catre SC EUROINTER SPORT SRL

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

              intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.16601/21.06.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.16602/21.06.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul favorabil al  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;Solicitarea nr.16707/21.06.2019 a SC EUROINTER SPORT SRL ;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vanzarea cotei de 200/637 in suprafata de 2oo mp teren aferent “Hotelului Maestro” situat in Str.Republicii,aflat in posesia acesteia, identic cu nr.cadastral 38676 din CF 38676, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  SC EUROINTER SPORT SRL, proprietara constructiilor;

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  integral in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

            Art.3 Se imputerniceste primarul municipiului sa semneze contractul autentic de vanzare-cumparare.

            Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

           MATEICIUC ILIE                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

27.06.2019

Nr.184

`