ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

Hotarare

privind   aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 31730 din CF 31730 situat in Str.22 Decembrie nr.20,  judetul Suceava

 

    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.16604/21.06.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.16605/21.06.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere:Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil;art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;art.25 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare;
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă  documentatia cu propunerea  de dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 31730–din CF 31730 situat în Str.22 Decembrie nr.20, jud.Suceava, receptionata sub nr.6270/2019,conform anexei la prezenta hotarare.

    Art.2 Documentatia cadastrala  pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.22 Decembrie, nr.20, in suprafata de 484 mp, identic cu nr.cadastral 31730 din CF 31730, consta in formarea a doua noi imobile dupa cum urmeaza:

a) imobilul cu nr.cadastral 38774, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str. 22 Decembrie nr.20, avand suprafata de 36 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

b) imobilul cu nr.cadastral 38773, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str. 22 Decembrie, nr.20, avand suprafata de 448 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

  Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.        

   Art. 4.  Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.        

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

           MATEICIUC ILIE                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE        

 

Vatra Dornei

27.06.2019

Nr.185