ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  achizitionarii a 400 de harti turistice cu traseele de mountain bike din zona Moldovei

 

    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2019

 

          Având în vedere expunerea de motive  nr.  16610/21.06.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 16611/21.06.2019  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.(5) alin.3 al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă achizitionarea a 400 de harti turistice cu traseele de mountain bike din zona Moldovei.

          Art. 2  Se aproba alocarea sumei de 12500 de lei pentru realizarea obiectivului prevazut la art.1

          Art. 3 Primarul, prin   Directia economica si Serviciul Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

           MATEICIUC ILIE                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

27.06.2019

Nr.187