ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei necesara, în vederea deplasării Ansamblului Dorna Dorului – Vatra Dornei la  Botosani, la manifestarile cultural artistice  dedicate Zilei Satului Tudora-Judetul Botosani

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iunie 2019

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 16613/21.06.2019  prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 16614/21.06.2019           al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.(5) alin.3 al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1000 lei   lei catre  Ansamblul Folcloric “Dorna Dorului” vedere deplasarii la Botosani, in data de 29 iunie 2019,  la manifestarile cultural artistice  dedicate Zilei Satului Tudora-Judetul Botosani.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

           MATEICIUC ILIE                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

27.06.2019

Nr.188