R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea darii in plata prin trecerea in proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, a unui bun imobil proprietatea d-lui Pohoata Cezar Virgil si Pohoata Iuliana si stingerea creantelor fiscale datorate bugetului local, conform art.263 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

 

                          Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

         intrunit in sedinta  ordinara  din data de 27 iunie  2019

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 16616/21.06.2019    prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 16617/21.06.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;Procesul verbal nr.16491/20.06.2019 a Comisiei de solutionare a cererilor de dare in plata ;

 În conformitate cu prevederile  art.21-22 art .263 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art.10, art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă cererea de dare in plata formulata de catre Pohoata Cezar Virgil si Pohoata Iuliana, privind stingerea creantelor fiscale datorate bugetului local, prin darea in plata si trecerea in proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, a imobilului teren in suprafata de 1316 mp, identic cu nr.cadastral 38827 din CF                                                                      38827, situat in Str.Argestru, nr.4B.

          Art. 2   Se insuseste raportul de evaluare al terenului intocmit de catre evaluator Robu Dorut, la pretul de 74.700 de lei, fara TVA, care face parte integranta din prezenta hotarare.

         Art. 3 Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei, domnul Ilie Bonches, sa semneze procesul verbal de trecere in proprietatea publica a imobilului teren in suprafata de 1316 mp, situat in Str.Argestru, nr.4B.

         Art.4 Serviciul venituri, prin compartimentul excutare silita, din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei, va incheia procesul verbal de trecere in proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, a imobilului in suprafata de 1316 mp, situat in Vatra Dornei, Str.Argestru, nr.4B, pana la concurenta valorii stabilite de comun acord de parti pentru realizarea darii in plata.

        Art.5  Primarul, prin  Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

           MATEICIUC ILIE                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                          TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

27.06.2019

Nr.189