ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2019

 

                             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                                   intrunit in ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.1883/22.01.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul  nr.1884/22.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    Luând în considerare prevederile art.10 lit.(d),  art.2 si art.27 al  Legii nr.481/2004 privind protectia civila, republicata precum şi art. 6 alin.(1) din Ordinul MAI nr. 132/2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi a Structurii –cadru a Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct.8, art. 45 şi art. 115 , alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată  si actualizata.

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art. 1 – Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pe teritoriul Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava  pentru anul 2019, întocmit de catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Vatra Dornei – conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

            Art. 2 – Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pe teritoriul Municipiului Vatra Dornei va fi inaintat Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Suceava pentru a fi pus la dispozitie Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru situatii de Urgenta, iar un exemplar se va pune la dispozitia Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Local pentru Situatii de urgenta Vatra Dornei.

            Art.3 – Primarul municipiului, prin compartimentul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,             CANDREA MAXIM                                                            Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE                                                      

 

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.19