R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

Privind actualizarea documentatiei  tehnico-economice  si a  indicatorilor tehnico econimici,  ai investitiei  “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei” finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

 

                          Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

         intrunit in sedinta de indata  din data de 04 iulie  2019

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.17824/03.07.2019 a primarului municipiului, raportul nr.17825/03.07.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

        În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;art.4, art.12, art.13, art.15 din OUG nr.114/2018;art.41, art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(1, (3), (4), rt.7 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

     În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

            ART 1. Se aprobă documentatia tehnico economica  elaborata,actualizata  pentru investitia :  “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1, finanțata în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

Art 2.  Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru proiectul  < Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei”, finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1. >, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și sursele de finanțare:

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

lei

I

Valoarea totală a cererii de finanţare, din care :

3.897.063,40 

a.

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent

919.791,57

b.

Valoarea totală eligibilă

2.977.271,83

II

Contribuţia proprie, din care :

979.337,01

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile,inclusiv TVA aferent

59.545,44

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

919.791,57

III

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

2.917.726,39

       Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     

           PRESEDINTE DE SEDINTA                                           Contrasemneaza,   

                RIPAN MARIUS                                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                              TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

04.07.2019

Nr.191