R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

privind  aprobarea actualizarii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul  < Municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei > axa prioritară 3- prioritatea de investitii 4e- obiectiv specific 3.2.”, in faza de Studiu de fezabilitate

 

                            Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

         intrunit in sedinta de indata  din data de 08 iulie  2019

              

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.18099/08.07.2019 a primarului municipiului, raportul nr.18100/08.07.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

       În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 3 – Prioritatea de

Investiții 4E, Obiectivul Specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

-        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45

alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

      Art 1. Se aprobă  proiectul actualizat < Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă în Vatra Dornei >, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 4E, in faza de Studiu de fezabilitate.

Art 2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului < Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă în Vatra Dornei>, în cuantum de <22.665.640,76> lei (inclusiv TVA).

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a <3.040.977,46 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <392.493,27> lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului < Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă în Vatra Dornei>.

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului proiectului < Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă în Vatra Dornei>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6 Se împuternicește primarul municipiului < Ilie Boncheș> să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele < Municipiului Vatra Dornei>

Art. 7 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       Contrasemneaza,   

                RIPAN MARIUS                                                          Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                 TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

08.07.2019

Nr.194