R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai  proiectului  < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în vatra dornei >axa prioritară 3 prioritatea de investitii 4e obiectiv specific 3.2”, in faza de studiu de fezabilitate

 

                  Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

         intrunit in sedinta de indata  din data de 08 iulie  2019

     

            Având în vedere expunerea de motive nr.18103/08.07.2019 a primarului municipiului, raportul nr.18104/08.07.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

          În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 3 – Prioritatea de Investiții 4E, Obiectivul Specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă; art.4, art.12, art.13, art.15 din OUG nr.114/2018;art.41, art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(1, (3), (4), rt.7 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

         În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

          Art 1. Se aprobă documentatia tehnico economica actualizata, pentru proiectul  < Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă în Vatra Dornei >, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 4E.

       Art 2.  Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru proiectul  < Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă în Vatra Dornei >, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, precum si sursele de finantare:

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

lei

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

22.665.640,76

a.

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent

3.040.977,46

b.

Valoarea totală eligibilă

19.624.663,30

II

Contribuţia proprie, din care :

3.433.470,73

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile,inclusiv TVA aferent

392.493,27

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

3.040.977,46

III

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

19.232.170,03

       Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       Contrasemneaza,   

                RIPAN MARIUS                                                          Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                 TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

08.07.2019

Nr.195