R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARÂREA

privind aprobarea scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

 

                Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

         intrunit in sedinta ordinara  din data de 16 iulie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.18417/10.07.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.18418/10.07.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere HCL nr.179/2018 privind  aprobarea Procedurii de acordare a scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, de pe raza municipiului Vatra Dornei; prevederile art.185 alin.(1) lit.(b) si alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare , art.456, alin.(2), lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

          În temeiul art.129, alin.(2) lit.(b) si  alin.(4), lit. c), art.139 alin.(3) lit.(c)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTARASTE:

 

        Art.1.- Se aproba scutirea in cota de 100%, de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, de pe raza municipiului Vatra Dornei,conform anexei la prezenta hotarare.

         Art.2. Primarul municipiului prin Serviciul venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       Contrasemneaza,   

                MATEICIUC  ILIE                                                         Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

16.07.2019

Nr.196