R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

  privind   aprobarea  vanzarii imobilului  situat in Str.Pinului nr.23, in suprafata de 68 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru  Prundean Oana Maria

 

                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  din data de 16 iulie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 18426/10.07.2019  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 18427/10.07.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile HCL nr.52/2013 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor  proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei si prevederile art.1828 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil ;

             În temeiul art.129, alin.(2) lit.(c) si alin.(6), lit.(b), art.139 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str.Pinului, nr.23,  identic cu nr.cadastral  38646-C1-U1,  in suprafata de 68 mp,  din CF 38646 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Prundean Oana Maria.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 1200 de euro,  conform  raportului de evaluare, cu achitarea unui avans de 30% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in 12  rate/ egale/ lunare/ consecutive.

         Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.5 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de vanzare-cumparare.

         Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       Contrasemneaza,   

                MATEICIUC  ILIE                                                         Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

16.07.2019

Nr.199