ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind utilizarea excedentului bugetar aferent  anului 2018

 

                       Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta extraordinara in data de 09  ianuarie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.202/04.01.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.203/04.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art.58 al Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                            HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba utilizarea excedentului bugetului local aferent anului 2018, in valoare de 3.181.381,28 lei astfel: 1.400.000 lei ca sursa de finantare  a investitiilor  ce se vor efectua in anul 2019 si suma de 1.781.381,28 lei ca sursa de finantare a sectiunii de functionare a bugetului anului 2019.

Art.2 Se aproba utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 in suma de 38.498,37 lei, al bugetului activitati finantate integral sau partial din venituri proprii – ca sursa de finantare a sectiunii de functionare a bugetului anului 2019.

           Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE                                                     

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

09.01.2019

Nr.2