ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2019

 

                  Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                   intrunit in  sedinta ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.1886/22.01.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul  nr.1887/22.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    Luând în considerare prevederile  art.24 lit.(d) din OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de management al Situatiilor de urgenta;art.22 lit.(c) si art.25 lit.(b) din Legea nr.481/2004 privind protectia civila, republicata 2008

- prevederile art.13, din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct.8, art. 45 şi art. 115 , alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată  si actualizata.

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

            Art. 1 – Se aprobă Planul privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

            Art. 2 – Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,             CANDREA MAXIM                                                            Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE                                                     

 

 

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.20