R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind     aprobarea   vanzarii suprafetei de 149 mp teren situat in Str.Lumea Noua nr.39, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, aferenta curtii, catre Leonte Genoveva, proprietara locuintei situata in aceasta curte

 

                   Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  din data de 16 iulie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 18429/10.07.2019   prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.18430/10.07.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.364 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

            În temeiul art.129, alin.(2) lit.(c) si  alin.(6), lit.(b), art.139 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vanzarea  suprafetei de 149 mp,  aferent curtii, situata in Str. Lumea Noua nr.39, identic cu nr.cadastral 38456 din CF 38456, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  proprietara locuintei situata in aceasta curte, Leonte Genoveva.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 15 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea    unui avans de 30%  la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 24 de rate/egale/lunare/consecutive.

            Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.4 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de vanzare-cumparare.

           Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       Contrasemneaza,   

                MATEICIUC  ILIE                                                         Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

16.07.2019

Nr.200