R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

 

                Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  din data de 16 iulie  2019

           

          Având în vedere expunerea de motive nr. 18435/10.07.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 18436/10.07.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

            În conformitate cu  prevederile  art.555, art.556, art.567 alin.(2), art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, prevederile art.6 si art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1999 –privind fondul funciar, prevederile Anexei nr.1 pct.12 ale Ordinului nr. 2861/2009 emis de către Ministerul Finanţelor Publice, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

       În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. “c”,  alin.(6) lit.(c), art.139 alin.(2), art.196 alin.(1) lit.(a) si art.354 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se atesta apartenenta unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, identificate după cum urmează:

          a)- teren in suprafata de 231 mp,  situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.22 Decembrie, f.n. identic cu parte din  parcela topo 2181/2 din CF vechi I;

          b) construcţie casa din lemn C1– in suprafata de 39,10 mp,  situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Vicilicilor, nr.16, notate in plan cu nr.1-6,  identic cu nr.cadastral 38813-C1-U din CF38813;

           c) construcţie casa din lemn C1– in suprafata de 41,45 mp,  situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Vulturului, nr.3A, notate in plan cu nr.1-4,  identic cu nr.cadastral 38863-C1-U din CF38863.

          d) construcţie casa din lemn C1– in suprafata de 40,4 mp,  situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Vulturului, nr.3, notate in plan cu nr.1-4,  identic cu nr.cadastral 38863-C1-U din CF38863.

            e) teren,  situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.41. identic cu parcela topo 2612 din CF 30692;

           Art.2 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       Contrasemneaza,   

                MATEICIUC  ILIE                                                         Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

16.07.2019

Nr.202