R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizarea Festivalului de film de scurt metraj”Caravana Next”

 

                     Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  din data de 16 iulie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 18450/10.07.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.18451/10.07.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.”i”Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

             În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(d), art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă organizarea Festivalului de film de scurt metraj ”Caravana Next” in perioada 9-11 august 2019.

             Art. 2 Se aproba alocarea sumei de 10.650 de lei pentru organizarea festivalului mentionat la art.1.

            Art.3 Suma alocata va fi decontata din bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

            Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica si Casa de cultura, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       Contrasemneaza,   

                MATEICIUC  ILIE                                                         Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

16.07.2019

Nr.207