R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea perioadei, a programului  si a sumelor necesare desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

 

                     Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  din data de 16 iulie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.18453/10.07.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.18454/10.07.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.(i) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

        În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(d) si (e), art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă  organizarea şi desfăşurarea Zilelor Muncipiului Vatra Dornei” – ediţia 2019,  în perioada 17-21 iulie 2019, in Parcul Municipal Vatra Dornei.

            Art. 2 Se aprobă programul de activităţi al Zilelor Municipiului conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art. 3  Se  aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru manifestările zilelor municipiului.

           Art. 4 Primarul municipiului, prin Diectia economica, Directia Sport, Cultura si Turism şi Compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                              Contrasemneaza,   

         MATEICIUC  ILIE                                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                               TURCU VASILE       

 

 

 

 

Vatra Dornei

16.07.2019

Nr.208

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la HCL nr.208/16.07.2019

 

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI AL ZILELOR MUNICIPIULUI

 

 

        Festivalul National al Ansamblurilor Folclorice pentru copii si tineret „Dorna, plai de joc si cantec”

        Festivalul National de Interpretare Vocal Instrumentala a Muzicii usoare pentru copii si tineret .

Momente artistice :

-        Pamfil Roata

-        Ionut Candrea

-        Ioana Petran

-        Ansamblul Dorna Dorului

-        Ansamblul Ciprian Porumbescu

-        Caii Bucovinei

-        Domeniul Cailor

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       Contrasemneaza,   

                MATEICIUC  ILIE                                                         Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE