R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

 

              Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  din data de 16 iulie  2019

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.18456/10.07.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.18457/10.07.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Conform prevederilor din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;

            În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(a), art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se desemneaza reprezentantii Consiliului local al municipiului Vatra Dornei in cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

 

a)Pintilii Mircea Cristian -  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 1

   Pastinaru Andreia -  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 1

b)Grohinschi Dorin-  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 2

   Pastinaru Andreia Iuliana-  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 2

c)Marinca Mihaiela- consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 4

                 Vasiluţ Daniela Nicoleta- consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 4

d)Voloşeniuc Mihai Sorin -  consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

     Grohinschi Dorin - consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

e)Chiruţă Vasile-  consilier local, Grădiniţa cu program normal nr. 4

    Obreja Mariana - consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 4

f)Grohinschi Dorin - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

                Candrea  Maxim– consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

g) Scripcaru Corneliu- consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

h)Rezus Mihai Octavian - consilier local, Clubul Sportiv Şcolar V. Dornei

               i)Candrea Dumitru-  consilier local, Clubul Copiilor

  Art.2 Cu data prezentei se abroga prevederile HCL nr.215/2017.

   Art.3  Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       Contrasemneaza,   

                MATEICIUC  ILIE                                                         Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

16.07.2019

Nr.209