ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea valorii actualizate a obiectivului de investitii  continuare lucrări Liceu Ion Luca internat + cantină şi schimbare destinaţie în săli de clasă + internat

 

         Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                   intrunit in sedinta  ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.1889/22.01.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1890/22.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit .(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă  valoarea actualizata a obiectivului de investitii  continuare lucrări liceu ion luca internat + cantină şi schimbare destinaţie în săli de clasă + internat, dupa cum urmeaza :

Valoarea totală a investiției, în conformitate cu devizul actualizat elaborat de S. C Proiect 90 SRL este de 3 183 271,4 lei.

Valoarea finanțată de la bugetul de stat este  de 3 119 067,33 lei

Valoarea finanțată de la bugetul local este de 64 204,07 lei

       Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica si Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,             CANDREA MAXIM                                                            Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE                                                     

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.21