ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2000 de lei pentru organizarea Concursului local de sah

 

            Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  din data de 16 iulie  2019

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 18459/10.07.2019  prezentată de catre domnul Consilier local, Voloseniuc Mihai, raportul nr. 18460/10.07.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

         În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(e) si (f), art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 de lei pentru organizarea Concursului local de sah.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local, de la capitolul 7-Cultura, recreere si religie- bunuri si servicii – cod indicator 67.02.20. pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin   Directia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                Contrasemneaza,   

                MATEICIUC  ILIE                                      Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

16.07.2019

Nr.210