ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul < revitalizarea infrastructurii economice si sociale in municipiul VATRA DORNEI >

 

                        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta de indata   in data de 01 august  2019

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.19971/29.07.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.19972/29.07.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 - Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;

         În temeiul art.129, alin.(2) lit.(b) si  alin.(4), lit. (d), art.139 alin.(1) lit.(c)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

         Art 1. Se aprobă  proiectul  < REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI >, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9B.

       Art 2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului < REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI >, în cuantum de <29,014.155,76 lei > lei (inclusiv TVA).

       Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a <5.809.311,06> lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <464.096,90 lei > lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului < REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI  >.

       Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului < REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI  >, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

       Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

       Art.6 Se împuternicește primarul municipiului < Ilie Boncheș> să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele < Municipiului Vatra Dornei>

       Art. 7 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

   MATEICIUC  ILIE                                                       Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                 TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

01.08.2019

Nr.212