ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării municipiului Vatra Dornei la programul de termoficare “ Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură a municipiului Vatra Dornei “cu implementare în perioada 2019 – 2027,  a graficului de eșalonare anuală a investiției și a contribuției anuale  proprii de la bugetul local, precum și a sumelor solicitate din bugetul M.D.R.A.P.

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta de indata in data de 13 august 2019

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 21.558/13.08.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 21.559/13.08.2019, al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

            Adresa nr. 94.645 din 10.08.2019, a M.D.R.A.P. înregistrată la Primăria municipiului Vatra Dornei cu nr. 21.444 din 12.08.2019; 

          Conform cu prevederile  art. I, alin. (33), lit. b) din O.U.G. nr. 53 din 25 iunie 2019
privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.
 

        În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (1), 196, alin. (1), lit.a), O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ
;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1 Se aprobă participarea municipiului Vatra Dornei la programul de termoficare             “Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură a municipiului Vatra Dornei“cu implementare în perioada 2019 – 2027

       Art.2 Se aprobă graficul de eșalonare a investiției, cu evidențierea anuală a contribuției de la bugetul local și a sumelor solicitate din bugetul M.D.R.A.P., conform Anexei 1, parte componentă din prezenta.

       Art.2 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                 CONTRASEMNEAZA

         ILIE MATEICIUC                                   Conf. art.243, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                     Vasile TURCU

 

Nr. 215                                                                       

Data: 13 august 2019

Vatra Dornei