ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de  teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

 

                  Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                   intrunit in sedinta  ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1892/22.01.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul  nr.1893/22.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile art.6 lin.(1) si (2) al Legii nr.15/2003,actualizata;Cererea nr.35190/07.12.2018 a d-nei Anghelus Ana Maria;

Potrivit dispozitiilor art.36 al.(2) lit. „c” si alin.(5) lit.”a” si 45 alin.(3) coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit .(b)  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale-actualizata si republicata;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba retragerea dreptului de folosinta gratuită asupra terenului proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuit pentru constructia de locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 cu modificările si completările ulterioare, prin HCL  nr.194/2014 pe Str.Poligonului, pentru Anghelus Ana Maria.

Art.2. Terenul prevăzut la articolul 1, rămâne în administrarea Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, în vederea atribuirii altor persoane îndreptăţite, în functie de ordinea de prioritate.

Art.3. Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,             CANDREA MAXIM                                                            Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE                                                     

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.22