ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul cabinetelor finanțat din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 23 august 2019

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 20.857/07.08.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 20.858/07.08.2019, al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

            Adresa nr. 20.452 din 02.07.2019, a Spitalului Municipal Vatra Dornei;

Prevederile art. 15, lit. a), b), c), din  H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

 Prevederile art. 129, alin. (1) și (2), lit. c), O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ
;

        În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (1), 196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ
;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1 Se aprobă Organigrama și statul de funcții al personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul cabinetelor, finanțat din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava, conform Anexelor nr. 1, 2, și 3, parte integrantă din prezenta.

      Art.2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 58 din 25.02.2019, își încetează aplicabilitatea.

      Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevedrilor prezentei se responsabilizează managerul Spitalului Municipal Vatra Dornei, prin compartimentele de specialitate din structura proprie. .

     Art.4 Prezenta se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instituției Prefectului – județul Suceava, Primarului municipiului Vatra Dornei și conducerii Spitalului Municipal Vatra Dornei.

           

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ

        ILIE MATEICIUC                                           Conf. art.243, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

                                                                                           SECRETAR

                                                                                           Vasile TURCU

 

Nr. 220                                                                        

Data: 23 august 2019

Vatra Dornei