ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și Programului anual de investiții, an 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 23 august 2019

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 21.933/14.08.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 21.934/14.08.2019, al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

            Prevederile art. 2, alin. (1), pct. 47, art. 19, alin. (2), art. 41, 49, alin. (5), din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

           Prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (3), lit. a), 196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și programul anual de investiții, pentru anul 2019, conform anexelor la prezenta hotărâre.

     Art.2 Anexele la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta.

     Art.3 Primarul municipiului,  prin Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei.      

     Art.4 Prezenta se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instituției Prefectului – județul Suceava, Primarului municipiului Vatra Dornei și Direcției economice

 

 

 

           

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ

        ILIE MATEICIUC                                  Conf. art.243, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

                                                                                                              SECRETAR

                                                                                                           Vasile TURCU

 

 Nr.222                                                                       

Data: 23 august 2019

Vatra Dornei