ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L. nr. 34 din 30.01.2019, privind înființarea Organizației de Management Țara Dornelor ”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 23 august 2019

          Având în vedere:

Avizul favorabil al comisiei de specialitate si cadru Consiliului Local;

Raportul Secretarului municipiului Vatra Dornei nr. 20.860 din 07.08.2019;

        În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (1), 196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ
;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aprobă revocarea H.C.L. nr. 34 din 30.01.2019, privind revocarea H.C.L. nr. 34 din 30.01.2019, privind înființarea Organizației de Management Țara Dornelor ”

      Art.2   Cu ducerea la îndeplinire a prevedrilor prezentei se responsabilizează secretarul municipiului.   

      Art.3 Prezenta se comunică Instituției Prefectului – județul Suceava și Primarului municipiului Vatra Dornei.

 

    

           

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ

        ILIE MATEICIUC                                 Conf. art.243, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

                                                                                           SECRETAR

                                                                                           Vasile TURCU

 

223                                                                         

Data: 23 august 2019

Vatra Dornei