ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de intervenție – reabilitare a fațadelor, pentru creșterea calității arhitectural – ambientale a clădirilor în

municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 23 august 2019

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 20.653/05.08.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 20.654/05.08.2019, al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

            Prevederile art. 1, 5, alin. (3), art. 8, alin. (1), art. 27 și 28, din Legea nr. 153 din 5 iulie 2011, privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor;

           Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), coroborat cu alin (7), lit. j), din O.U.G. nr. 57 din

3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

       În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (1), art. 196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1 Se aprobă Regulamentului de intervenție – reabilitare a fațadelor, pentru creșterea calității arhitectural – ambientale a clădirilor în municipiul Vatra Dornei            .

      Art.2 Primarul municipiului,  prin Serviciul Urbanismși amenajarea teritoriului, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.3 Prezenta se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instituției Prefectului – județul Suceava, Primarului municipiului Vatra Dornei și tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vizate de prevederile prezentei.

           

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ

        ILIE MATEICIUC                                  Conf. art.243, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

                                                                                                              SECRETAR

                                                                                                           Vasile TURCU

 

Nr. 224                                                                        

Data: 23 august 2019

Vatra Dornei