ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind privind aprobarea proiectului “ Reabilitare parcare Bloc UCRUPS. și căi de acces Sală Sport șȘcoala Generală Nr. 2 ”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 23 august 2019

 

          Având în vedere Având în vedere expunerea de motive nr. 21.295/09.08.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 21296/09.08.2019, al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

 Prevederile art. 129, alin. (1) și (2), lit. b), O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ
;

        În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (3), lit. a), 196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

         

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă proiectului “ Reabilitare parcare Bloc UCRUPS. și căi de acces Sală Sport șȘcoala Generală Nr. 2 ”.

     Art.2 Se aprobă suma de 200.000 lei, necesară implementării proiectului “ Reabilitare parcare Bloc UCRUPS. și căi de acces Sală Sport șȘcoala Generală Nr. 2 ”.

     Art.3  Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.4 Prezenta se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instituției Prefectului – județul Suceava, Primarului municipiului Vatra Dornei și tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vizate de prevederile prezentei.

                 

    

           

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ

         ILIE MATEICIUC                                 Conf. art.243, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

                                                                           SECRETAR

                                                                             Vasile TURCU

 

Nr. 225                                                                         

Data: 23 august 2019

Vatra Dornei