ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui drept de servitute de trecere auto și cu piciorul, în favoarea S.C. Niciman S.A. proprietara imobilului teren identificat prin C.F. nr. 30.010, fond dominant peste imobilul teren identificat prin C.F. nr. 38.646, fond aservit, proprietate privată a municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 23 august 2019

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 21.363/09.08.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 21.364/09.08.2019, al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

           Adresa  S.C. Niciman S.A. înregistrată la Primăria municipiului Vatra Dornei cu nr. 22.010 din 19.08.2019;

            Prevederile art. 300, alin. (1), lit. g), din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

            Prevederile art. 13, Legea 500/2002, privind finanțele publice;

Prevederile art. 749, 755 Cod Civil; 

        În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (3), lit. g), 196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1 Se aprobă acordarea dreptului de servitute de trecere auto și cu piciorul, în favoarea S.C. Niciman S.A. proprietara imobilului teren intravilan, în suprafață de 5.287 mp. –  fondulul dominant, situat în strada 22 Decembrie, municipiul Vatra Dornei, identificat cadastral cu nr. 30.010, peste terenul intravilan identificat C.F. nr. 38.646 Vatra Dornei, situat în strada 22 Decembrie, nr. 22 – fond aservit, proprietate privată a municipiului Vatra Dornei.

      Art.2 Dreptul de servitute de trecere se acordă în vederea facilitării accesului la imobilul cu Nr. Cadastral 30.010 – fondul dominant, aflat în proprietaea  S.C. Niciman S.A.

      Art.3 Prețul se stabilește la 2 euro/mp/an. Plata se va efectua în moneda națională, la cursul din ziua plății.  

      Art.4  Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.5 Prezenta se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instituției Prefectului – județul Suceava, Primarului municipiului Vatra Dornei și tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vizate de prevederile prezentei.

           

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ

        ILIE MATEICIUC                                   Conf. art.243, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

                                                                                                             SECRETAR

                                                                                                           Vasile TURCU

Nr. 226                                                                        

Data: 23 august 2019

Vatra Dornei