ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordul de principiu al consiliului local al municipiului Vatra Dornei, pentru demararea procedurii de înființare a

Organizației de Management Țara Dornelor”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 23 august 2019

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 20.524/05.08.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 20.553/05.08.2019, al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), coroborat cu alin (4), lit. f), din O.U.G. nr. 57 din

3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

       În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (1), art. 196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se dă acordul de principiu al consiliului local al municipiului Vatra Dornei, pentru demararea procedurii de înființare a Organizației de Management Țara Dornelor”.

      Art.2 Se împuternicește primarul municipiului Vatra Dornei să reprezinte Consiliul local acolo unde situația o cere, să întreprină toate demersurile și să semneze toate documentele în vederea înființării Organizației de Management Țara Dornelor”.

      Art.3 Primarul municipiului,  prin Aparatul de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.4 Prezenta se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instituției Prefectului – județul Suceava, Primarului municipiului Vatra Dornei și tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vizate de prevederile prezentei.

           

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ

        ILIE MATEICIUC                                  Conf. art.243, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

                                                                                                              SECRETAR

                                                                                                            Vasile TURCU

 

Nr. 227                                                                        

Data: 23 august 2019

Vatra Dornei