ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind vânzarea cu drept de preemțiune a unui imobil teren intravilan cu o suprafata de 300 mp. teren aferent construcției proprietatea sotilor  Prundean Oana si Prundean Constantin,

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 23 august 2019

                                                                                                                                               

          Având în vedere expunerea de motive nr. 22.495/.08.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 22.496 din 22.08.2019, al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

            Prevederile art. 1.731 – 1.733, Cod Civil;

            Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), coroborat cu alin. (6), lit. b),  din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

        În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (2), art. 196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1 Se aprobă vânzarea cu drept de preemțiune a unui imobil – teren intravian, cu o suprafață de 300 mp. C.F. nr. 38.646, situat în strada Pinului nr. 23 teren aferent imobilului construcție, C1, situat în strada Pinului nr. 23, C.F. nr. 38.646 – C1,  proprietatea soților  Prundean Oana si Prundean Constantin.

      Art.2 Se aproba Raportul de evaluare pentru imobilul - teren, din data de 24.06.2019;

      Art.3 Prețul vânzare al imobilului teren se stabilește la suma de 3.000 euro, conform Raportului de evaluare al imobilului, cu plata integral la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.  Imobilul se va vinde in moneda națională, la cursul de schimb din ziua vânzării.

      Art.4  Se imputernicește Primarul municipiului să semneze contractul de vânzare – cumpărare, iar prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.5 Prezenta se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instituției Prefectului – județul Suceava, Primarului municipiului Vatra Dornei și tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și familiei Prundeanu.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ

        ILIE MATEICIUC                                  Conf. art.243, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

                                                                                                              SECRETAR

                                                                                                           Vasile TURCU

 

Nr. 229                                                                        

Data: 23 august 2019

Vatra Dornei