ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTARARE

privind  preluarea investiei realizate in baza contractului de lucrari „Inchiderea depozitelor urbane existente in judetul Suceava din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava-depozitul urban  neconform Vatra Dornei

 

               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                   intrunit in sedinta ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1895/22.01.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul  nr.1896/22.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;HCJ Suceava  nr.149/28.07.2017 privind preluarea investitiilor realizate in cadrul contractului de lucrari “Inchiderea depozitelor urbane eistente in judetul Suceava din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava”-depozitul neconform Vatra Dornei;

Retinand prevederile art.10 alin.(1) si (6) al Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utiitati publice;Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor;

Potrivit dispozitiilor art.36 al.(2) lit. „b” si alin.(4) lit.”e” si 45 alin.(1) si alin.(3) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale-actualizata si republicata;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba preluarea investitiei realizate in baza contractului de lucrari“Inchiderea depozitelor urbane eistente in judetul Suceava din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava”- depozitul  urban  neconform Vatra Dornei, in valoare de 2.483.452,40 lei .

Art.2. Predarea primirea investitiei se va face pe baza de protocol de predare-primire de catre comisia numita prin dispozitia primarului municipiului Vatra Dornei.

Art.3. Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,             CANDREA MAXIM                                                            Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE                                                     

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.23