ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind achiziționarea unui imobil – construcție, situat în municipiul Vatra Dornei, strada Florilor nr. 2, si stabilirea plafonului maxim de licitare in vederea adjudecarii bunului in cadrul licitatiei din 03.09.2019, organizată de către Lichidator  Judiciar “ MUȘAT & ASOCIAȚII

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 23 august 2019

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 22.498/.08.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 22.499 din 22.08.2019, al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;            

        În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.(b) si alin.(4) lit.(f) art. 139, alin. (2), 196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1 (1). Se aprobă achiziționarea unui imobil – construcție, situată în municipiul Vatra Dornei, strada Florilor nr. 2, Vatra Dornei si stabilirea plafonului maxim de licitare in vederea adjudecarii bunului in cadrul licitatiei  din data de 03.09.2019, organizată de către Lichidator Judiciar “ MUȘAT & ASOCIAȚII ”.

(2). Plafonul maxim de licitare se stabilește la suma de 270.000 euro,

      Art.2 Se impuerniceste Comisia de negociere achizitionare - vanzare imobile   pentru intreprinderea tuturor procedurilor in vederea participarii la licitatia organizată de catre lichidator pentru vanzarea imobilului mai sus mentionat. 

      Art.3 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.4 Prezenta se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instituției Prefectului – județul Suceava, Primarului municipiului Vatra Dornei și tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.      

 

           

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ

        ILIE MATEICIUC                                  Conf. art.243, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

                                                                                                              SECRETAR

                                                                                                           Vasile TURCU

 

 Nr.230                                                                       

Data: 23 august 2019

Vatra Dornei