R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea  buştean gater răşinoase (lei/mc volum brut), lemn rotund celuloză răşinoase  (lei/mc volum brut) şi lemn de foc (lei/mc volum brut) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la  O.S.Dorna Candrenilor, O.S Vatra Dornei şi O.S Iacobeni

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

        intrunit in sedinta de indata in data de 20 septembrie 2019

 

             Având în vedere expunerea de motive nr. 25863/19.09.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 25864/19.09.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile art.1, lit.(i), „l”, „q”, „x”, art.(4), alin.(1) din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;art.60 lit.(c) din Codul Silvic precum şi ale art. 68 al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

           În temeiul art.129, alin.(2) lit.(c) si  alin.(6), lit.(b), art.139 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;                                                

 

               HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, de la O.S Dorna Candrenilor, conform anexei nr.1.

        Art.2 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, de la O.S Iacobeni, conform anexei nr.2.

        Art.3 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, de la O.S Vatra Dornei, conform anexei nr.3.

       Art.4  Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru lemn rotund pentru cherestea buştean gater răşinoase lei/mc volum brut, lemn rotund celuloză răşinoase lei/mc volum brut şi lemn de foc lei/mc volum brut rezultată din partizile exploatate în prestări servicii (arbori cursă) de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei, conform anexei nr.4.

          Art.5 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          Contrasemneaza,   

                MATEICIUC  ILIE                                                                      Secretar General                                                                                                                                                                                                                                 TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

20.09.2019

Nr.232

 

 

 

Anexa nr.1 la HCL nr.232/20.09.2019

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Dorna Candrenilor

 

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val. calc conf preţului de referinţă lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie pe picior lei/mc

1.

O.S Dorna Candrenilor

6209

I

216 B

571

L-C

154,96

235

2.

O.S Dorna Candrenilor

6210

I

214B

200

L-C

174,29

235

3.

O.S Dorna Candrenilor

6211

I

89A

520

Sec-răr

94,29

100

TOTAL

 

1291 mc

 

 

Preţul propus de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior s-a stabilit în funcţie de preţul de referinţă, de raportul cerere-ofertă în condiţiile pieţei pe specii şi sortimente.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               Contrasemneaza,                                          MATEICIUC  ILIE                                                                  Secretar   General

                                                                                                                     TURCU VASILE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la HCL nr.232/20.09.2019

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Iacobeni

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val. calc conf preţului de referinţă lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie pe picior lei/mc

1.

O.S Iacobeni

8866

I

75D

39

Acc I

87,31

90

2.

O.S Iacobeni

8867

I

11

70

Acc II

73,82

75

3.

O.S Iacobeni

8868

I

12D

144

Acc I

61,51

70

4.

O.S Iacobeni

8869

I

94A,94B

559

Acc I

131,24

140

TOTAL

 

812 mc

 

 

Preţul propus de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior s-a stabilit în funcţie de preţul de referinţă, de raportul cerere-ofertă în condiţiile pieţei pe specii şi sortimente.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               Contrasemneaza,                                          MATEICIUC  ILIE                                                                  Secretar   General

                                                                                                                     TURCU VASILE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3 la HCL nr.232/20.09.2019

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val. calc conf preţului de referinţă lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie pe picior lei/mc

1.

O.S Vatra Dornei

10094

I

118B

69

Acc I

117,11

135

2.

O.S Vatra Dornei

10095

I

63A,63B 64F

285

Acc I

121,82

135

3.

O.S Vatra Dornei

10096

I

66A,C,68A,71A,B,73A

143

Acc I

99,1

115

4.

O.S Vatra Dornei

10093

I

51A

42

Acc I

126,2

128

5.

O.S Vatra Dornei

10088

I

103 D

20

Sec-răr

54,01

56

6.

O.S Vatra Dornei

10087

I

112 B

19

Sec-răr

51,71

55

7.

O.S Vatra Dornei

10091

I

115 C

87

Acc I

83,84

105

8.

O.S Vatra Dornei

10092

I

103A

141

Acc I

71,27

100

9.

O.S Vatra Dornei

10073

I

65C,65D,71B

927

Sec-răr

62,32

80

TOTAL

 

1733 mc

 

Preţul propus de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior s-a stabilit în funcţie de preţul de referinţă, de raportul cerere-ofertă în condiţiile pieţei pe specii şi sortimente.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               Contrasemneaza,                                          MATEICIUC  ILIE                                                                  Secretar   General

                                                                                                                     TURCU VASILE       

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4 la HCL nr.232/20.09.2019

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei (arbori cursă, volum de masă lemnoasa ce urmează a fi valorificat prin licitaţie din platforma primară)

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Total cheltuieli de exploatare

lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie din platforma primară lei/mc volum brut

 

1.

O.S Vatra Dornei

 

10089

 

I

110A,111A,115B,115D,

115E,115G

 

248

-Buştean gater răşinoase

40,46

270

 

44

-lemn rotund celuloză

40,46

165

 

58

-lemn de foc

40,46

 

 

TOTAL

 

350

 

 

 

Masa lemnoasă rezultată din partida 10089 va fi valorificată astfel:

-                  lemnul de lucru (buştean gater răşinoase) va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 270 lei/mc volum brut

  - lemnul de celuloză răşinoase va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 165 lei/mc volum brut;

- lemnul de foc va fi ridicat şi transportat pentru unităţile subordonate Primăriei Municipiului Vatra Dornei -Centrala Termică pe Deşeuri de Lemn preţul propus fiind de 120 lei/mc volum brut.

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       Contrasemneaza,   

                MATEICIUC  ILIE                                                         Secretarul municipiului

                                                                                                            TURCU VASILE