ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

 

                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 27 septembrie  2019

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.25890/19.09.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.25891/19.09.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Conform prevederilor art.96 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale ;art.4 alin.(1 lit.(c) din Ordinul MEN 4619/2014;

            În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(a), art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se desemneaza reprezentantii Consiliului local al municipiului Vatra Dornei in cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

 

a)Pintilii Mircea Cristian -  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 1

   Candrea  Maxim -  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 1

b)Grohinschi Dorin-  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 2

   Candrea  Maxim -  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 2

c)Marinca Mihaiela- consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 4

                 Vasiluţ Daniela Nicoleta- consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 4

d)Voloşeniuc Mihai Sorin -  consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

     Grohinschi Dorin - consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

e)Chiruţă Vasile-  consilier local, Grădiniţa cu program normal nr. 4

    Obreja Mariana - consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 4

f)Grohinschi Dorin - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

                Mateiciuc Ilie – consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

g) Scripcaru Corneliu- consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

h)Rezus Mihai Octavian - consilier local, Clubul Sportiv Şcolar V. Dornei

               i)Candrea Dumitru-  consilier local, Clubul Copiilor

  Art.2 Cu data prezentei se abroga prevederile HCL nr.209/2019.

  Art.3 Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

   VOLOSENIUC MIHAI                                                      Secretar general                                                                                                                                                                                                                 TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

27.09.2019

Nr.235