ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor  pentru Evaluarea Calitatii in Educatie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

 

                                                              Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,                  

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 27 septembrie  2019

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.25893/19.09.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.25894/19.09.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Conform prevederilor art.11 alin.(1) pct.(4) lit.”e” din  OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu  modificarile si completarile ulterioare;

             În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(a), art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se numesc reprezentantii Consiliului local al municipiului Vatra Dornei in cadrul Comisiilor  pentru Evaluarea Calitatii in Educatie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

a)    Pintilii Cristian -  consilier local, Scoala gimnaziala cu cls I-VIII nr. 2

b)  Grohinschi Dorin -  consilier local, Scoala gimnaziala  cu cls I-VIII nr.1

b)    Voloseniuc Mihai - consilier local, Scoala gimnaziala cu cls I-VIII nr. 4

c)     Obreja Mariana -  consilier local, Gradinita cu program prelungit “Alba ca Zapada”

d)    Marinca Mihaiela-  consilier local, Gradinita cu program normal nr. 4

e)    Candrea Dumitru - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

f)     Chiruta Vasile - consilier local, Liceul tehnologic “Vasile Deac”

g)    Candrea Dumitru - consilier local, Clubul Sportiv Scolar V. Dornei

i)    Rezus Mihai Octavian- consilier local, Clubul Copiilor

Art. 2  Cu data prezentei se abroga HCL nr.230/2017.

Art.3  Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

   VOLOSENIUC MIHAI                                                      Secretar general                                                                                                                                                                                                                 TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

27.09.2019

Nr.236