ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTARARE

privind   aprobarea sumei  necesara  intocmirii Studiului de Fezabilitate, actualizarea Proiectului Tehnic pentru realizarea lucrarilor de inchidere finala a depozitului de deseuri municipale neconform Buliceni din municipiul Vatra Dornei si a Cererii de finantare

 

              Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                   Intrunit  in sedinta  ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1898/22.01.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul  nr.1899/22.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;HCJ Suceava  nr.149/28.07.2017 privind preluarea investitiilor realizate in cadrul contractului de lucrari “Inchiderea depozitelor urbane eistente in judetul Suceava din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava”-depozitul neconform Vatra Dornei;

Retinand prevederile art.10 alin.(1) si (6) al Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utiitati publice;Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor;

Potrivit dispozitiilor art.36 al.(2) lit. „b” si alin.(4) lit.”e” si 45 alin.(2) lit.(a)  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit .(b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale-actualizata si republicata;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba suma de 69500 de lei, necesara intocmirii Studiului de Fezabilitate, actualizarea Proiectului Tehnic pentru realizarea lucrarilor de inchidere finala a depozitului de deseuri municipale neconform Buliceni din municipiul Vatra Dornei si a Cererii de finantare.

Art.2.  Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   Contrasemneaza,              CANDREA MAXIM                                                            Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE                                                      

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.24