ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei Bl.A, Sc.A, et.3, ap.13, catre Vieriu Carmen Gabriela

 

                           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 27 septembrie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 25905/19.09.2019   prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 25906/19.09.2019   al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 10, alin.(2) lit.a-d, f si g, alin.21-25 din legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.192 alin.1,2 lit.c, 4,5,8,9,10,11 lit.c, 12-14 din HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ale Ordinului MinistruluiDezvoltarii Regionale si administratiei publice nr.2097/2019  pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, prevederile art.1650, alin.1,, art.1652 din Codul civil, aprobat prin Legea nr.287/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; HCL nr.11/2015 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuintelor A.N.L. din municipiul Vatra Dornei;

         În temeiul art.129, alin.(2) lit.(c) si  alin.(6), lit.(b), art.139 alin.(2) si art.196 alin.(1) lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                                       HOTĂRÂRE: 

        Art.1. (a) Se aprobă vanzarea apartamentului tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei,  Str.Calea Transilvaniei Bl.A, Sc.A, et.3, ap.13, catre Vieriu Carmen Gabriela, in calitate de chirias ANL, conform contractului de inchiriere nr.8083/30.04.2015.

       (b)Locuinta ce face obiectul prezentei hotarari este construita prin intermediul Agentiei Nationale pentru locuinte, este compusa dintr-un apartament cu 2 camere,  si un balcon in suprafata de 3,38 mp, suprafata totala construita fiind de 71,32 mp, iar cea utila de 53,70 mp si suprafata parti comune de  21,98 mp, identic cu nr. cadastral 36045-C1-U13  din CF 36045-C1-U13  si nu poate fi instrainata de proprietari pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acesteia.

         Art.2 (1)Vanzarea apartamentului ANL indicat la art.1 se va face cu plata in rate lunare, la stabilirea valorii finale de vanzare avandu-se in vedere valoarea de vanzare de 126121 lei, din care comisionul de 1% este in suma de 1371 lei.Valorile de  126121 lei si 1371 de lei sunt stabilite prin fisa de evaluare anexata la prezenta hotarare si se vor calcula in lei.

        (2) Ratele lunare vor cuprinde o dobanda care acopera dobanda de referinta a BNR la care se adauga doua puncte procentuale.Dobanda este cea valabila la data incheierii contractului de vanzare cumparare  si ramane neschimbata pe intreaga durata a contractului, fiind aplicabila valoarea ramasa de achitat.Aceasta dobanda poate fi cumulata si cu eventuale majorari de intarziere datorate pentru neplata la termen.

         Art. 3. Vieru Carmen Gabriela,  va achita pretul locuintei astfel:

a)atat avansul de 15% din valoarea finala de vanzare stabilita conform art.2 alin.(1) cat si comisionul de 1%, la data incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica.

    (b)Diferenta pretului de vanzare se va achita in rate lunare egale, esalonate pe o perioada de 15 ani.

    (2)Ratele vor fi platite lunar,  pana pe data de 10  a fiecarei luni.

    (3)Pentru obligatiile neachitate in termen, se vor percepe majorari de intarziere  in procent de 2% din cuantumul lor calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data  stingerii sumei datorate inclusiv.

     (4) Executarea obligaţiei de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de către autorităţile administraţiei publice locale în care sunt amplasate locuinţele, în condiţiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoţită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor. Durata contractului nu se prelungeşte cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător;

    (5) Suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare şi de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare;

    (6)După expirarea perioadei de suspendare a executării obligaţiei de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată;

    Art. 4. (1)Transferul dreptului de proprietate asupra locuintei se produce dupa achitarea integrala a valorii de vanzare, cu indeplinirea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

       (2) Odata cu dobandirea dreptului de proprietate asupra locuintei, titularul contractului dobandeste si dreptul de folosinta asupra cotei parti de teren aferente acesteia 354/10000  respectiv 17,75 mp pe durata existentei constructiei.

   Art.5 Vieru Carmen Gabriela, va fi notificata de catre Directia economica in vederea perfectarii contractului de vanzare-cumparea al locuintei.

   Art.6 Cheltuielile ocazionate de incheierea contractului de vanzare-cumparare vor fi suportate de catre cumparator.

   Art.7 Se imputerniceste domnul primar Ilie Bonches, in cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei sa semneze contractul de vanzare-cumparare la notar.

   Art. 8 Primarul municipiului, prin  Directia economica şi Compartimentul locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      Contrasemneaza,   

   VOLOSENIUC MIHAI                                                                Secretar general                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

27.09.2019

Nr.240