ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

  privind   aprobarea  vanzarii imobilului  situat in Str.Vicilicilor, nr.19,  in suprafata de 70,28 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru  Vilcu Roxana-Ionela

 

                           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 27 septembrie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 25908/19.09.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 25909/19.09.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile HCL nr.52/2013 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor  proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei si prevederile art.1828 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil ;

În temeiul art.129, alin.(2) lit.(c) si alin.(6), lit.(b), art.139 alin.(2) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. Vicilicilor, nr.19,  identic cu nr.cadastral  30331-C1-U2,  in suprafata de 70,28 mp,  din CF30331-C1-U2,    proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Vilcu Roxana-Ionela.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 7600 de lei,  conform  raportului de evaluare, cu achitarea integral la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare .

         Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.5 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de vanzare-cumparare.

         Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 Contrasemneaza,   

   VOLOSENIUC MIHAI                                                        Secretar general                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

27.09.2019

Nr.241