ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

            VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru Botusan Cornelia  pentru reconstructia  locuintei afectata de incendiu, situata in Str.Podu Verde nr.9

 

                                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara  in data de 27 septembrie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 25923/19.09.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 25924/19.09.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) art.20 alin.(1) lit.(i) a Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;art.28 alin.(2) din Legea nr.416 /2001;

           În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”,  alin.(6) lit.(b) si (c), art.139 alin.(2), art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2500 lei,  ajutor  financiar pentru  Botusan Cornelia , pentru reconstructia locuintei afectata de incendiu.

            Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia  economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                           Contrasemneaza,   

   VOLOSENIUC MIHAI                                                                    Secretar general                                                                                                                                                                                                                               TURCU VASILE       

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.09.2019

Nr.246