ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

            VATRA DORNEI

 

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

                                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                     intrunit in sedinta ordinara  in data de 27 septembrie  2019

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 25926/19.09.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 25927/19.09.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

       În conformitate cu  prevederile  art.555, art.556, art.567 alin.(2), art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, prevederile art.6 si art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1999 –privind fondul funciar, prevederile Anexei nr.1 pct.12 ale Ordinului nr. 2861/2009 emis de către Ministerul Finanţelor Publice, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. “c”,  alin.(6) lit.(c), art.139 alin.(2), art.196 alin.(1) lit.(a) si art.358 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se atesta apartenenta unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, identificate după cum urmează:

          a)- teren in suprafata de 292 mp ,  situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.80, identic cu  parte din PT 3390/28 din CF 38517 situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.80;

          b) - teren in suprafata de 158 mp ,  situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.80, identic cu  parte din PT 3390/28 din CF 38517 situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.80;

   Art.2  Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,   

               VOLOSENIUC MIHAI                                                      Secretar general                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

27.09.2019

Nr.247