ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

Privind respingerea proiectului de hotarare privind “ aprobarea pierderilor rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2018”

 

                      Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                   intrunit in sedinta  ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1900/22.01.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1901/22.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;Adresa nr.19278/18.07.2018 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;

În conformitate cu prevederile Ordinului   Nr. 252/2009 din 16 octombrie 2009 - pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, precum şi ale Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art. 1 Se respinge proiectul de hotarare privind  aprobarea pierderilor rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2018”.

        Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,             CANDREA MAXIM                                                            Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE                                                      

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.25