ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea  unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 27 septembrie  2019

                        

Având în vedere expunerea de motive nr.25935/19.09.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.25936/19.09.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.555, art.556 si art.557 din Noul cod civil;

            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. “c”,  alin.(6) lit.(c), art.139 alin.(3) lit.(g), art.196 alin.(1) lit.(a) si art.361 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H o t ă r ă ş t e:

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea imobilului cladire, identic cu nr.cadastral 30428-C1-U3 din CF 30428-C1-U3, in suprafata de 35,74 mp , situat in Str.Mihai Eminescu nr.31, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei .

Art. 2. Inventarul domeniul public al Municipiului Vatra Dornei se modifică şi completează în mod corespunzător.

           Art. 3. Primarul, prin Compartimentul cadastru  şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,   

               VOLOSENIUC MIHAI                                                      Secretar general                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.09.2019

Nr.250