ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

  privind   aprobarea  contractului de furnizare apa minerala aferenta izvorului „Sentinela” de catre SC DORNA TURISM SA

 

          Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 27 septembrie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 25941/19.09.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 25942/19.09.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul art.129, alin.(2) lit.(c) si alin.(6), lit.(b), art.139 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Se consimte la preluarea sursei de apa aferenta Izvorului Sentinela, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, de la SC DORNA TURISM SA, posesoarea licentei de exploatare.

            Art.2 Se aprobă Contractul de furnizare apa minerala aferent izvorului Sentinela, de catre SC DORNA TURISM SA, conform anexei nr.1, la prezenta hotarare.

            Art. 3  Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de de furnizare apa minerala

            Art.4 Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

             Art.5 Prezenta se comunica Primarului, Prefecturii Suceava, SC DORNA TURISM SA.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,   

               VOLOSENIUC MIHAI                                                      Secretar general                                                                                                                                                                                                                            TURCU VASILE       

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.09.2019

Nr.252