ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare acordarii burselor scolare din unitatile  de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

 

                          Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 24 octombrie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 28986/16.10.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 28987/16.10.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În baza dispoziţiilor Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art.9 alin.(7), art.12 alin.(1), (2), (3), (4) art.43 alin.(1) art.82, alin. (1) (2) si (3), art.102 alihn.(3) lit.(a) din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale actualizata, coroborate cu art.4 al Cap.I si art.5 al Cap.II din OMECTS nr. 5576/2011

          În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(a), art.139 alin.(3) lit.(a) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

           

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1 Se aproba sumele necesare acordarii burselor scolare din unitatile  de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei, astfel:

   1.Scoala Gimnaziala nr.1 –20.000 lei.

   2.Scoala Gimnaziala nr.2- 20.000 lei

   3.Scoala Gimnaziala nr.4- 20.000 lei

   4.Liceul Tehnologic “Vasile Deac”-20.000 lei

   5.Liceul teoretic “Ion Luca”-40.000 lei

      Art.2.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,   

               VOLOSENIUC MIHAI                                                      Secretar general                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

24.10.2019

Nr.254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la HCL NR.254/24.10.2019

 

Nr.crt.

Denumirea scolii

 

1.

Scoala gimnaziala nr.2 -22 burse

14 burse de merit

6 burse de ajutor social

2 burse de performanta

2

Liceul « «Ion Luca » -46 de burse

36 de burse de merit

 

 

10 burse sociale

3.

Liceul Tehnologic « Vasile Deac« -12 burse

6 burse sociale

6 burse de merit

4.

Scoala Gimnaziala nr.4-48 burse

28 burse sociale

2 burse de performanta

18 burse de merit

5.

Scoala Gimnaziala nr.1 -17 burse

17 burse de performanta

 

 

                                              

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      VOLOSENIUC MIHAI

        

 

 

 

                          Contrasemneaza,

                                                                            Secretarul General al municipiului

    TURCU VASILE