ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desemnarii Consiliul de Administratie a Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

 

                      Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 24 octombrie  2019

 

        Având în vedere expunerea de motive nr. 29.001/16.10.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.29.002/16.10.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.2 alin(1),(2),(3) si (4); art.3 alin(1), art.12 alin.(1) si (2), art.18^1 alin(1) lit a),art.21 alin (1) lit b), art.22 alin (1) si (2), art.29 alin (2), art.30, art.67 alin(1),(2) lit c),alin(3) lit a),c) si d), art.69 alin(1) ,(4)si (5)din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;HCL nr.134/2019 cu modficiarile si completarile ulterioare;                    
            In conformitate cu prevederile
art.129, alin.(2) lit.(d) si alin.(4), lit.(e) si (f), art.139 alin.(3) lit.(g) art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă desemnarea  Consiliului de administratie al Clubului Sportiv  Municipal “Dorna” Vatra Dornei, in urmatoarea componenta:

Membru-Nemes Ionel- Director Club Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei

Membru - Mircea Rusu- Administrator public-Reprezentant primar

 Consilier local -  Pintilii Cristian

Consilier local –  Rezus Octavian Mihai

Consilier local -  Candrea Dumitru

 Reprezentant al sportivilor: Cristian Prîsneac

Responsabil cu activitatea fotbalistică : Szekely Mihai

         Art.2 Primarul, prin Clubul Sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,   

               VOLOSENIUC MIHAI                                                      Secretar general                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

24.10.2019

Nr.259